Kullanıcıya Ait Programs Klasörü Yolunu Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Microsoft Windows kullanıcısına ait Programs klasörünün tam yolunu mesaj olarak göstermeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub KullaniciyaAitProgramsKlasorununYolunuMesajOlarakGoster()
  Dim WshShell As Object
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  MsgBox "Kullaniciya Ait Programs Klasoru Yolu: " _
      & vbCrLf & vbCrLf _
      & WshShell.SpecialFolders("Programs")
      
  Set WshShell = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri