ListView Dosyaları Ve Klasörleri Simgeleriyle Birlikte Yükle - CSharp


Verilen ListView nesnesine tam yolu verilen bir klasör içindeki içerikleri simgeleriyle birlikte listelemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void DosyalariVeKlasorleriSimgeleriyleBirlikteYukle(
  ListView listView, string klasorYolu)
{
  //https://www.youtube.com/watch?v=oFvdPtRXmcg
  ImageList imageList = new ImageList();

  imageList.ColorDepth = ColorDepth.Depth32Bit;
  imageList.ImageSize = new Size(16, 16);

  listView.View = View.Details;
  listView.LargeImageList = imageList;
  listView.SmallImageList = imageList;

  listView.Items.Clear();
  listView.Columns.Clear();
  imageList.Images.Clear();

  listView.Columns.Add("İçerik");
  listView.Columns.Add("Yol");

  string[] files = Directory.GetFileSystemEntries(
    klasorYolu, "*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
  foreach (string file in files)
  {
    FileInfo fi = new FileInfo(file);
    if (File.Exists(file))
    {
      imageList.Images.Add(Icon.ExtractAssociatedIcon(file));
      listView.Items.Add(fi.Name, imageList.Images.Count - 1).SubItems.Add(fi.DirectoryName);
    }
    else
    {
      //imageList.Images.Add(Properties.Resources.folder);
      listView.Items.Add(fi.Name, imageList.Images.Count - 1).SubItems.Add(fi.DirectoryName);
    }
  }

  listView.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent);
}

Etiketler
csharp