Masaüstü Özel Klasörüne Klasör Oluştur - Microsoft Excel


Masaüstü özel klasörünün yerini dinamik olarak tespit edip buraya verilen isimde yeni klasör oluşturmaya yarıyor.

Kod


Option Explicit

Sub MasaustuKlasoruneYeniKlasorOlustur()
  Dim folObj   As Object
  Dim WshShell  As Object
  Dim strDesktop As String
  Dim klasorAdi As String
  
  Set folObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
  
  klasorAdi = "ses deneme bir ki üç ses deneme"
  folObj.CreateFolder strDesktop & "/" & klasorAdi
  
  Set folObj = Nothing
  Set WshShell = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub desktop_uzerinde_klasor_olustur()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim folObj   As Object
  Dim WshShell  As Object
  Dim strDesktop As String
  Dim klasorAdi As String
  
  '--------------------------------------------------
  'FileSystemObject nesnesi oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set folObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'WScript.Shell nesnesi oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  '--------------------------------------------------
  'Özel klasör olan Desktop yolunu oluşturduğumuz
  'WshShell nesnesinin SpecialFolders özelliğinden
  'faydalanarak dinamik bir şekilde alıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
  
  '--------------------------------------------------
  'Oluşturmak istediğimiz klasörün adını belirliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  klasorAdi = "ses deneme bir ki üç ses deneme"
  
  '--------------------------------------------------
  'Desktop üzerinde verilen klasör adıyla klasör oluştur.
  '--------------------------------------------------
  folObj.CreateFolder strDesktop & "/" & klasorAdi
  
  '--------------------------------------------------
  'İş bitince nesne örneklerini RAM'den sil.
  '--------------------------------------------------
  Set folObj = Nothing
  Set WshShell = Nothing
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba