Metin Dosyası Oluştur Ve Dizi Elemanlarını Alt Alta Yazdır - Microsoft Excel


Verilen tam yola göre metin dosyası oluşturan ve dizideki elemanları bu dosyaya alt alta kaydeden VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub MetinDosyasiOlusturVeDiziElemanlariniAltAltaYazdir()
  Dim fso     As Object
  Dim metinDosyasi As Object
  Dim tamYol    As String
  Dim dizi     As Variant
  Dim i      As Long
  
  tamYol = "D:\Deneme.txt"

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set metinDosyasi = fso.CreateTextFile(tamYol, True, True)
  
  dizi = Array("Elma", "Armut", "Kiraz", "Muz", "Kivi")
  
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    metinDosyasi.WriteLine dizi(i)
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dizi işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri