Metin Dosyası Oluştur Ve Sütundaki Verileri Alt Alta Yazdır - Microsoft Excel


Verilen tam yola bir metin dosyası oluşturan ve bu metin dosyasına verilen sütundaki verileri alt alta yazdıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub MetinDosyasiOlusturVeSutundakiVerileriAltAltaYazdir()
  Dim fso     As Object
  Dim metinDosyasi As Object
  Dim tamYol    As String
  Dim dizi     As Variant
  Dim i      As Long
  
  tamYol = "D:\Deneme.txt"

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set metinDosyasi = fso.CreateTextFile(tamYol, True, True)
    
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    metinDosyasi.WriteLine Range("A" & i)
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri