Metni Kaydet - CSharp


Verilen metni verilen tam yola kaydeden, eğer tam yol mevcut değilse SaveFileDialog ile kaydetmeye yarayan csharp kodudur.

Kod


void MetniKaydet(string tamYol, string metin)
{
  if (tamYol != String.Empty)
  {
    if (File.Exists(tamYol))
    {
      var mesaj = MessageBox.Show(
        "Değişiklikler kaydedilecek, onaylıyor musunuz?",
        "Kayıt İşlemi",
        MessageBoxButtons.YesNoCancel);

      if (mesaj == DialogResult.Yes)
      {
        File.WriteAllText(tamYol, metin);
      }
    }
  }
  else
  {
    //https://stackoverflow.com/a/18743139
    //https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/mahesh/savefiledialog-in-C-Sharp/
    SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
    saveFileDialog.InitialDirectory = Environment.SpecialFolder.MyDocuments.ToString();
    saveFileDialog.Title = "Dosya Kaydet";
    saveFileDialog.DefaultExt = "txt";
    saveFileDialog.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
    saveFileDialog.FilterIndex = 2;
    saveFileDialog.RestoreDirectory = true;

    if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      if (!File.Exists(saveFileDialog.FileName))
      {
        File.Create(saveFileDialog.FileName).Dispose();
        File.WriteAllText(tamYol, metin);
      }
      else if (File.Exists(saveFileDialog.FileName))
      {
        File.WriteAllText(tamYol, metin);
      }
    }
  }
}

Etiketler
csharp