Metni Oluşturan Karakterleri Satırlara Veya Sütunlara Yazdır - Microsoft Excel


Verilen metindeki karakterleri ayıran ve isteğe göre A sütunundaki satırlara veya ilk satırdaki sütunlara sırasıyla ayrı ayrı yazdıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub MetniOlusturanKarakterleriSatirlaraVeyaSutunlaraYazdir()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i        As Long
  Dim metin      As String
  Dim sutunlaraYazdir As Boolean
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenlere değer ata.
  '---------------------------------------
  metin = "Çanakkale"
  sutunlaraYazdir = True
  
  '---------------------------------------
  'Alanı hazırla.
  '---------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  Range("1:1").Clear
    
  '---------------------------------------
  'Döngü ile yazdırma işlemini yap.
  '---------------------------------------
  If sutunlaraYazdir = False Then
    For i = 1 To Len(metin)
      Cells(i, 1).value = Mid(metin, i, 1)
    Next
  Else
    For i = 1 To Len(metin)
      Cells(1, i).value = Mid(metin, i, 1)
    Next
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri