Metnin Baş Harflerini Kullanarak Metin Oluştur - Microsoft Excel


Metni verilen karakterden bölen ve ilk karakterleri alıp birleştirerek yeni metin oluşturan VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function MetninBasHarflerindenMetinOlustur( _
  metin As String, Optional ayirmaKarakteri As String = " ") As String
  
  Dim metinDizi As Variant
  Dim oge    As Variant
  
  metinDizi = Split(metin, ayirmaKarakteri)
  
  For Each oge In metinDizi
    MetninBasHarflerindenMetinOlustur = _
      MetninBasHarflerindenMetinOlustur & Left(oge, 1)
  Next
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri