Microsoft Access Tablosu Üzerinde CRUD İşlemi Yap - Microsoft Excel


Microsoft Access veri tabanına bağlanarak bir tabloda üzerinden veri listeleme, kayıt ekleme, kayıt güncelleme, kayıt silme işlemlerini bir örnek ile gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Bağlantı Değişkeni
'--------------------------------------------------
Dim baglanti As ADODB.Connection

'--------------------------------------------------
'Veri tabanına bağlan.
'--------------------------------------------------
Sub Baglan()
  Set baglanti = New ADODB.Connection
  baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" _
                & ThisWorkbook.Path & "\OrnekVeriTabani.accdb"
  baglanti.Open
  
  Debug.Print "Bağlantı kuruldu."
End Sub

'--------------------------------------------------
'Veri tabanı bağlantısını kes.
'--------------------------------------------------
Sub BaglantiyiKes()
  On Error Resume Next
  
  baglanti.Close
  Debug.Print "Bağlantı kesildi."
  Set baglanti = Nothing
  
  On Error GoTo 0
End Sub

'--------------------------------------------------
'Veri listele.
'--------------------------------------------------
Sub VeriListele()
  Dim sorguMetni As String
  Dim kayitSeti As ADODB.Recordset
  Dim oge    As Object
  Dim alan    As Range
  
  Baglan
  
  sorguMetni = "SELECT * FROM kisiler"
  
  Set kayitSeti = New ADODB.Recordset
  kayitSeti.Open sorguMetni, baglanti
  
  ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Select

  For Each oge In kayitSeti.Fields
    ActiveCell.Value = oge.Name
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  Next
  
  Set alan = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A2")
  alan.CopyFromRecordset kayitSeti
  
  Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
  
  BaglantiyiKes
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kayıt ekle.
'--------------------------------------------------
Sub KayitEkle()
  Dim sorguMetni As String
  
  Baglan
  
  sorguMetni = "INSERT INTO kisiler(ad, soyad, eposta) " _
         & "VALUES('Ezgi', 'BCD', 'ezgibcd@gmail.com')"
         
  baglanti.Execute sorguMetni
  
  BaglantiyiKes
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kayıt güncelle.
'--------------------------------------------------
Sub KayitGuncelle()
  Dim sorguMetni As String
  
  Baglan
  
  sorguMetni = "UPDATE kisiler " _
         & "SET soyad='ABCDEF', eposta='fazliabcdef@hotmail.com'" _
         & "WHERE id=6"
         
  baglanti.Execute sorguMetni
  
  BaglantiyiKes
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kayıt sil.
'--------------------------------------------------
Sub KayitSil()
  Dim sorguMetni As String
  
  Baglan
  
  sorguMetni = "DELETE FROM kisiler " _
         & "WHERE id=6"
         
  baglanti.Execute sorguMetni
  
  BaglantiyiKes
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba ado işlemleri microsoft excel vba crud işlemleri microsoft excel vba microsoft access işlemleri microsoft excel vba veri tabanı işlemleri