Microsoft Access Veri Tabanı Oluştur - Microsoft Excel


İstenilen klasöre, istenilen isimde boş bir Microsoft Access veri tabanı oluşturmak için kullanılabilecek VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub MsAccessVeriTabaniOlustur()
  Dim kayitYolu   As String
  Dim accessDosyaAdi As String
  Dim tamDosyaYolu  As String
  Dim AccessNesnesi As Object
  Dim nesne     As Object
  
  Set nesne = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
  kayitYolu = nesne("desktop")
  
  accessDosyaAdi = "yeni access veri tabanı.accdb"
  tamDosyaYolu = kayitYolu & Application.PathSeparator & accessDosyaAdi
  
  Set AccessNesnesi = CreateObject("ADOX.CATALOG")
  
  AccessNesnesi.Create "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
  "Data Source=" & tamDosyaYolu
  
  If Err Then
    MsgBox Err.Description & " ", vbExclamation, "HATA"
    Exit Sub
  End If
  
  Set AccessNesnesi = Nothing
  kayitYolu = vbNullString
  accessDosyaAdi = vbNullString
  tamDosyaYolu = vbNullString
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub MsAccessVeriTabaniOlustur()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim kayitYolu   As String
  Dim accessDosyaAdi As String
  Dim tamDosyaYolu  As String
  Dim AccessNesnesi As Object
  Dim nesne     As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada oluşturulacak Access dosyasının kaydedileceği
  'tam yolu belirliyoruz. Ben kodun daha esnek olması
  'açısından özel klasör ayarı ile yaptım ama siz
  'isterseniz direkt kayitYolu değişkenine tam KLASÖR
  'yolunu string olarak atayabilirsiniz.
  '
  'Örnek:
  'kayitYolu = "C:\Dosyalar\VeriTabanlari"
  '--------------------------------------------------
  Set nesne = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
  kayitYolu = nesne("desktop")
  
  '--------------------------------------------------
  'Veri tabanının adını belirledik.
  '--------------------------------------------------
  accessDosyaAdi = "yeni access veri tabanı.accdb"
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasör yolundan ve dosya adından
  'tam yolu oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  tamDosyaYolu = kayitYolu & Application.PathSeparator & accessDosyaAdi
  
  '--------------------------------------------------
  'Access veri tabanı oluşturma işlemine başladık.
  'Yeni bir ADOX.CATALOG nesnesi oluşturuyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set AccessNesnesi = CreateObject("ADOX.CATALOG")
  
  '--------------------------------------------------
  'Bağlantı metnini kullanarak yeni bir
  'veri tabanı oluşturuyoruz. Bu bağlantı
  'metinleri versiyonlara göre değişiklik
  'gösterebiliyor. Haberiniz olsun, çalışmazsa
  'excel, access [versiyon] connection strings
  'şeklinde anahtar kelime türeterek
  'aratabilirsiniz.
  '--------------------------------------------------
  AccessNesnesi.Create "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
  "Data Source=" & tamDosyaYolu
  
  '--------------------------------------------------
  'Hata olursa mesaj göster.
  '--------------------------------------------------
  If Err Then
    MsgBox Err.Description & " ", vbExclamation, "HATA"
    Exit Sub
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenleri sıfırlama, temizleme,
  'boşaltma işlemi yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Set AccessNesnesi = Nothing
  kayitYolu = vbNullString
  accessDosyaAdi = vbNullString
  tamDosyaYolu = vbNullString
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba