Parabol Değeri Üret Ve Grafik Oluştur - Microsoft Excel


Parabol değeri üreten bir basit bir fonksiyon yazdık ve bu fonksiyon ile ürettiğimiz değerlerden VBA kullanarak parabol çizdirdik.

Kod


Option Explicit

Function ParabolDenklemi(x As Double, _
        Optional ByVal k1 As Double = 1, _
        Optional ByVal k2 As Double = 1, _
        Optional ByVal k3 As Double = 1)
  ParabolDenklemi = (k1 * x ^ 2) + (k2 * x) + k3
End Function

Sub ParabolGrafigiOlustur()
  
  '--------------------------------------------------
  'Tabloda kullanmak için değer üret.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Long
  For i = -10 To 8
    Range("A" & i + 11) = i
    Range("B" & i + 11).FormulaLocal = ParabolDenklemi(CDbl(i), 1, 2, 2)
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Üretilen değerlerden tablo oluştur.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
  ActiveChart.SetSourceData _
    Source:=Range("B1:B" & Range("A1048576").End(xlUp).Row)
  ActiveChart.ChartType = xlLine
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Parabolün genel denklemini (basit olarak) yazdık ve bu denklem
'ile ilgili parametreleri de fonksiyona sırasıyla verdik.
'
'x: Değişken kısım
'k1, k2, k3: katsayılar
'Katsayı değeri girilmesi opsiyonel,
'eğer verilmezse hepsine 1 değeri atanıyor.
'--------------------------------------------------
Function ParabolDenklemi(x As Double, _
        Optional ByVal k1 As Double = 1, _
        Optional ByVal k2 As Double = 1, _
        Optional ByVal k3 As Double = 1)
  ParabolDenklemi = (k1 * x ^ 2) + (k2 * x) + k3
End Function


'--------------------------------------------------
'Bu Sub yordam temelde iki işi yapıyor.
'İlk olarak parabol fonksiyonu ile parabol değerleri üretiyor.
'İkinci olarak da üretilen değerlerden bir tablo oluşturuyor.
'--------------------------------------------------
Sub ParabolGrafigiOlustur()
  
  '--------------------------------------------------
  'Tabloda kullanmak için değer üret.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Long
  For i = -10 To 8
    Range("A" & i + 11) = i
    Range("B" & i + 11).FormulaLocal = ParabolDenklemi(CDbl(i), 1, 2, 2)
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Üretilen değerlerden tablo oluştur.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("B1:B" & Range("A1048576").End(xlUp).Row)
  ActiveChart.ChartType = xlLine
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba