Sayının Tam Kısmını Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Ondalıklı bir sayının tam kısmını döndürmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SayininTamKisminiMesajOlarakGoster()

'---------------------------------------
'Dikkat!
'Değişkenleri Double olarak tanımladık.
'Eğer Long, Int ile tanımlasaydık,
'tanımlama biçiminden dolayı farklı
'sonuçlar alacaktık.
'---------------------------------------
Dim sayi  As Double
Dim sonuc As Double

sayi = -99.2
  sonuc = Fix(sayi)
    MsgBox sonuc

sayi = 99.8
  sonuc = Fix(sayi)
    MsgBox sonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba