Sayının Tam Kısmını Ve Ondalıklı Kısmını Ayır - Microsoft Excel


A sütununda bulunan sayıların tam kısımlarını ve ondalıklı kısımlarını yanındaki sütunlara ayrı ayrı yazdıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SayininTamKisminiVeOndalikliKisminiAyir()
  Dim alan As Range
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  For Each alan In Range("A1:A" & Range("A1048576").End(xlUp).Row)
    
    '---------------------------------------
    'Sayının tam kısmını al.
    '---------------------------------------
    alan(1, 2) = Int(alan)
        
    '---------------------------------------
    'Sayının ondalıklı kısmını al.
    '---------------------------------------
    alan(1, 3).Value = alan - alan(1, 2)
    
    '---------------------------------------
    'Sayının ondalıklı kısmını yuvarlayarak al.
    '---------------------------------------
    alan(1, 4).Value = Round((alan - alan(1, 2)), 3)
  Next

  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba matematik işlemleri