Seçilen Alanda Bir Metni Başka Bir Metinle Değiştir - Microsoft Excel


InputBox aracılığıyla değiştirilecek metin ve yerine getirilecek metin bilgileri verildiğinde seçilen alanı kontrol edip değiştirme işlemi yapıyor.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandaBirMetniBaskaBirMetinleDegistir()
  Dim i         As Integer
  Dim degistirilecek   As String
  Dim yerine_getirilecek As String
  Dim firstAddress    As String
  Dim c         As Object
  
  degistirilecek = _
    InputBox("Değiştirilecek ifadeyi girin:", "DEĞER GİRİŞİ 1")
      
  yerine_getirilecek = _
    InputBox("Yerine getirilecek ifadeyi girin:", "DEĞER GİRİŞİ 2")
  
  
  With Selection
    Set c = .Find(degistirilecek, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
      firstAddress = c.Address
      
      Do
        c.Value = _
          Application.WorksheetFunction.Substitute( _
          c.Value, degistirilecek, yerine_getirilecek)
              
        Set c = .FindNext(c)
      Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
    End If
  End With
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SecilenAlandaBirMetniBaskaBirMetinleDegistir()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i         As Integer
  Dim degistirilecek   As String
  Dim yerine_getirilecek As String
  Dim ilkAdres    As String
  Dim alan        As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Değiştirilecek metni InputBox ile
  'al ve değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  degistirilecek = _
    InputBox("Değiştirilecek ifadeyi girin:", "DEĞER GİRİŞİ 1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Yerine getirilecek metni InputBox
  'ile al ve değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  yerine_getirilecek = _
    InputBox("Yerine getirilecek ifadeyi girin:", "DEĞER GİRİŞİ 2")
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alan üzerinde işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  With Selection
    
    '--------------------------------------------------
    'Alanların (Range) değerlerinde değiştirilecek
    'metni içerenleri bul ve alan isimli değişkene ata.
    '--------------------------------------------------
    Set alan = .Find(degistirilecek, LookIn:=xlValues)
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer değiştirilecek veriyi içeren
    'alan bulunduysa işlem yap.
    '--------------------------------------------------
    If Not alan Is Nothing Then
      '--------------------------------------------------
      'Elenmiş Range içeriğinin
      'ilk hücresinin adresini al.
      '--------------------------------------------------
      ilkAdres = alan.Address
      
      '--------------------------------------------------
      'Döngüye başla.
      '--------------------------------------------------
      Do
      
        '--------------------------------------------------
        'Metin değiştirme işlemini yap.
        '--------------------------------------------------
        alan.Value = _
          Application.WorksheetFunction.Substitute( _
          alan.Value, degistirilecek, yerine_getirilecek)
              
        '--------------------------------------------------
        'Sonraki elenmiş alana geç.
        'FindNext metodu ile bize verilen alanı
        'alan isimli değişkene ata.
        '--------------------------------------------------
        Set alan = .FindNext(alan)
        
        
      '--------------------------------------------------
      'Değiştirilecek veiyi içeren alanlar bitene
      'kadar ve döngüdeki alan bilgisi ilkAdres
      'değişkenindeki alan bilgisine eşit değilse
      'döngüye devam et.
      '--------------------------------------------------
      Loop While Not alan Is Nothing And alan.Address <> ilkAdres
    End If
  End With
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba