Seçilen Alanda Formül İçeren Hücreleri Listele - Microsoft Excel


Seçilen alanda formül içeren hücrelerin listesini formülü içeren hücrenin adresleriyle birlikte listeleyen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiFormulleriAdresleriyleBirlikteListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim secilenAlan As Range
  Dim listeAlani As Range
  Dim hucre    As Range
  Dim sayac    As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Ayarlamalar
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  
  Set secilenAlan = Selection.SpecialCells(xlFormulas)
  Set listeAlani = Range("K1")
  
  listeAlani.CurrentRegion.ClearContents
  listeAlani.Value = "Formülün Bulunduğu Hücrenin Adresi"
  listeAlani.Offset(0, 1).Value = "Hücrenin İçerdiği Formül"
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme İşlemi
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In secilenAlan
    listeAlani.Offset(sayac, 0).Value = hucre.Address
    listeAlani.Offset(sayac, 1).Value = "'" & hucre.Formula
    sayac = sayac + 1
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütun Genişliğini Ayarlama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  listeAlani.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiFormulleriAdresleriyleBirlikteListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'İçindeki formülleri listelemek için seçeceğimiz
  'alanı atayacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim secilenAlan As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücre adreslerini ve formüllerini listelemek
  'için kullanılacak alanın başlangıç noktasını
  'atadığımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim listeAlani As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanılacak. Seçilen alandaki
  'her hücre için işlem yapacağız. Bu alandaki
  'her hücreyi "hucre" isimli değişkene
  'atayarak işlem yapacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim hucre    As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme işlemi için kullanılacak artırma sayacı.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayac    As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme işlemi için kullanacağımız sayac
  'değişkenine başlangıç değeri atadık.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alan için işlem yapmak istiyoruz.
  'Burada da formül içeren hücrelerle işlem
  'yapacağımızı belirtiyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set secilenAlan = Selection.SpecialCells(xlFormulas)
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücre adreslerinin ve formüllerin listeleneceği
  'alan için bir referans noktası verdik. Listeleme
  'işlemi bu koda göre K1 hücresinden başlayacak
  'şekilde yapılacak.
  '--------------------------------------------------
  Set listeAlani = Range("K1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni listeleme işlemine başlamadan önce liste
  'alanını temizliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  listeAlani.CurrentRegion.ClearContents
  
  '--------------------------------------------------
  'Liste alanında ilk satıra başlıkları yazdırıyoruz.
  'Referans noktası K1 hücresiydi. Buna göre
  'K sütununa hücre adreslerini yazdıracağız.
  'Bir sağına da hücredeki formülü yazdıracağız.
  'Offset metodunu bu amaçla kullandık.
  '--------------------------------------------------
  listeAlani.Value = "Formülün Bulunduğu Hücrenin Adresi"
  listeAlani.Offset(0, 1).Value = "Hücrenin İçerdiği Formül"
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alan için hücre içeren formülleri
  've adreslerini listeleyen döngüyü çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In secilenAlan
    
    '--------------------------------------------------
    'Hücrenin adresini yazdır.
    '--------------------------------------------------
    listeAlani.Offset(sayac, 0).Value = hucre.Address
    
    '--------------------------------------------------
    'Hücrenin formülünü yazdır.
    '--------------------------------------------------
    listeAlani.Offset(sayac, 1).Value = "'" & hucre.Formula
    
    '--------------------------------------------------
    'Sayacı artırıyoruz. Böylelikle mevcut satırın
    'üzerine yazmak yerine yeni boş satıra veri
    'yazdırıyoruz.
    '--------------------------------------------------
    sayac = sayac + 1
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütun genişliğini hücrelerdeki içeriği
  'komple gösterecek şekilde yeniden ayarla.
  '--------------------------------------------------
  listeAlani.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba