Seçilen Alandaki Hücrelerin Sayısını Bul - Microsoft Excel


Seçilen alandaki hücrelerin sayısını veren alternatif bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandakiHucrelerinSayisiniBul()
  Dim sayi As Long
  
  sayi = Selection.Count
  
  MsgBox "Seçilen Alandaki Hücrelerin Sayısı: " _
         & sayi, vbInformation
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba