Seçilen Alandan HTML Tablosu Oluştur Ve Tabloyu HTML Dosyasına Kaydet - Microsoft Excel


Seçilen alandan temel bir HTML tablosu oluşturur. Sonrasında çalışma sayfasının ismiyle bir html dosyası oluşturur ve bu tabloyu bu html dosyasına kaydeder.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlandanHtmlTablosuOlusturVeTabloyuHtmlUzantiliDosyayaKaydet()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim t  As String
  Dim i, a As Integer
  Dim j, b As Integer
  Dim alan As Range
  Dim fso As Object
  Dim htmlDosyasi As Variant
  Dim htmlDosyaMetni As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değer ata.
  '--------------------------------------------------
  a = 0
  b = 0

  '--------------------------------------------------
  'HTML tablo oluştur.
  '--------------------------------------------------
  t = "<table border='1'>"
  t = t & vbNewLine & Chr(9) & "<tr>"
    
  For Each alan In Selection
    If (b Mod Selection.Columns.Count) = 0 Then
      t = t & Chr(9) & "</tr>" & vbNewLine & Chr(9) & "<tr>" & vbNewLine
    End If
    
    t = t & Chr(9) & Chr(9) & "<td>" & alan & "</td>" & vbNewLine
    b = b + 1
  Next
  
  t = t & Chr(9) & "</tr>" & vbNewLine & "</table>"
  
  '--------------------------------------------------
  'HTML dosyası içeriğini hazırla.
  '--------------------------------------------------
  htmlDosyaMetni = _
    "<!DOCTYPE html>" & vbNewLine _
    & "<html>" & vbNewLine _
    & "<head>" & vbNewLine _
    & "<title>" & ThisWorkbook.Name & "</title>" & vbNewLine _
    & "</head>" & vbNewLine _
    & "<body>" & vbNewLine _
    & t & vbNewLine _
    & "</body>" & vbNewLine _
    & "</html>"
  
  '--------------------------------------------------
  'HTML uzantılı dosya oluştur ve kaydet.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set htmlDosyasi = _
    fso.CreateTextFile("D:\" & ThisWorkbook.Name & ".html", True, True)
  htmlDosyasi.Write (htmlDosyaMetni)
  htmlDosyasi.Close
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba