Seçili Alanın Satır Ve Sütun Sayısını Ver - Microsoft Excel


Seçili alanın satır ve sütun sayısını mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliAlaninSatirVeSutunSayisiniVer()
 Dim satirSayisi As Long
 Dim sutunSayisi As Long
 
 satirSayisi = Selection.Rows.Count
 sutunSayisi = Selection.Columns.Count
 
 MsgBox "Seçili Alanın Satır Sayısı: " & satirSayisi & vbCrLf & _
     "Seçili Alanın Sütun Sayısı: " & sutunSayisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba sayım işlemleri