Şimdiki Zaman Bilgisindeki Verileri Ayır Ve Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Şimdiki zamana ait bilgiyi yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerine ayırıp sonucu mesaj olarak gösteriyor.

Kod


Option Explicit

Sub SimdikiZamanBilgisindekiVerileriAyirVeMesajOlarakGoster()
  Dim simdi   As Date
  Dim kisaTarih1 As Date
  Dim kisaTarih2 As Date
  Dim yil    As Integer
  Dim ay     As Byte
  Dim gun    As Byte
  Dim zaman   As Date
  Dim saat    As Byte
  Dim dakika   As Byte
  Dim saniye   As Byte
  Dim sonuc   As String
  
  simdi = Now

  kisaTarih1 = Date
  kisaTarih2 = Date$
  yil = Year(Now)
  ay = Month(Now)
  gun = Day(Now)

  zaman = Time
  saat = Hour(Now)
  dakika = Minute(Now)
  saniye = Second(Now)

  sonuc = _
    "Şimdi: " & simdi & _
    vbCrLf & "----------" & _
    vbCrLf & "Kısa Tarih 1: " & kisaTarih1 & _
    vbCrLf & "Kısa Tarih 2: " & kisaTarih2 & _
    vbCrLf & "Yıl: " & yil & _
    vbCrLf & "Ay: " & ay & _
    vbCrLf & "Gün: " & gun & _
    vbCrLf & "----------" & _
    vbCrLf & "Zaman: " & zaman & _
    vbCrLf & "Saat: " & saat & _
    vbCrLf & "Dakika: " & dakika & _
    vbCrLf & "Saniye: " & saniye & _
    vbCrLf

  MsgBox sonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba