Sistem Değişkenlerini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Windows sistem değişkenlerini mesaj olarak göstermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SistemDegiskenleriniMesajOlarakGoster()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i     As Integer
  Dim j     As Integer
  Dim mesaj   As String
  Dim koleksiyon As Collection

  '--------------------------------------------------
  'Değer ata.
  '--------------------------------------------------
  Set koleksiyon = New Collection
  i = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Koleksiyona veri ekle.
  '--------------------------------------------------
  While Environ(i) <> Empty
    koleksiyon.Add Environ(i)
    i = i + 1
  Wend

  '--------------------------------------------------
  'Mesaj metnini oluştur.
  '--------------------------------------------------
  For j = 0 To koleksiyon.Count - 1
    mesaj = mesaj & koleksiyon.Item(j + 1) & vbNewLine
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Mesaj göster.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox j & " adet sistem değişkeni bulundu."
  MsgBox mesaj, , "Sistem Değişkenleri"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba koleksiyon işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri