Sürücüde Ne Kadar Boş Alan Olduğunu Öğren - Microsoft Excel


Sürücüde Ne Kadar Boş Alan Olduğunu Öğren - Microsoft Excel

Bir sürücüdeki boş alanı byte cinsinden gösteren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucudeNeKadarBosAlanOldugunuOgren()
  Dim fso      As Object
  Dim surucu     As Object
  Dim bosAlanBilgisi As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive(fso.GetDriveName("C:\"))
  
  bosAlanBilgisi = _
    surucu.DriveLetter & ":\ " & _
    vbCrLf & vbCrLf & _
    " (Boş Alan)" & _
    vbCrLf & vbCrLf & _
    FormatNumber(surucu.AvailableSpace) & " Bytes"
    
  MsgBox bosAlanBilgisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba