Sürücünün Hazır Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Bir sürücünün kullanıma hazır olup olmadığını öğrenmemize ve buna göre işlem yapmamıza olanak sağlayan bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucununHazirOlupOlmadiginiKontrolEt()
  On Error GoTo hata:
  
  Dim fso As Object
  Dim surucu As Object
  Dim surucuAdi As String
  Dim surucuTipi As String
  Dim surucuKontrol As Boolean
  Dim sonuc As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("F:\")

  Select Case surucu.DriveType
    Case 0: surucuTipi = "Bilinmiyor"
    Case 1: surucuTipi = "Çıkarılabilir Disk"
    Case 2: surucuTipi = "HardDisk"
    Case 3: surucuTipi = "Ağ"
    Case 4: surucuTipi = "CD-ROM"
    Case 5: surucuTipi = "RAM Disk"
  End Select

  surucuKontrol = surucu.IsReady
  surucuAdi = surucu.DriveLetter

  sonuc = _
    surucu.RootFolder & _
    vbCrLf & vbCrLf & "(" & surucuTipi & ")" & vbCrLf

  If surucuKontrol = True Then
    sonuc = sonuc & vbCrLf & "Sürücü hazır."
  Else
    sonuc = sonuc & vbCrLf & "Sürücü hazır değil."
  End If

  MsgBox sonuc
  
  End

hata:
  MsgBox "Böyle bir sürücü yok."

End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba