Sürücünün Seri Numarasını Öğren - Microsoft Excel


Bir sürücüye ait seri numarası bilgisini öğrenmenizi sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucuSeriNoGoster()
  On Error GoTo hata:
  
  Dim fso        As Object
  Dim surucu       As Object
  Dim surucuAdi     As String
  Dim surucuTipi     As String
  Dim surucuKontrol   As Boolean
  Dim surucuSeriNumarasi As String
  Dim sonuc       As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("C:\")
  
  Select Case surucu.DriveType
      Case 0: surucuTipi = "Bilinmiyor"
      Case 1: surucuTipi = "Çıkarılabilir Disk"
      Case 2: surucuTipi = "HardDisk"
      Case 3: surucuTipi = "Ağ"
      Case 4: surucuTipi = "CD-ROM"
      Case 5: surucuTipi = "RAM Disk"
  End Select
  
  surucuKontrol = surucu.IsReady
  surucuSeriNumarasi = surucu.SerialNumber
  
  If surucuKontrol Then
      sonuc = _
        "Sürücü | " & surucu.DriveLetter & ":" & vbCrLf & _
        "Seri Numarası | " & surucuSeriNumarasi
      
      MsgBox sonuc
  Else
      sonuc = surucu.DriveLetter & ": " & _
      vbCrLf & "Sürücü Hazır Değil."
      
      MsgBox sonuc
  End If
  
  End
  
hata:
  MsgBox "Böyle bir sürücü yok."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba