Sürücünün Toplam Alan Bilgisini Getir - Microsoft Excel


Bir sürücünün toplam kapasitesini öğrenmenize yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucudekiToplamAlanBilgisiniGetir()
  Dim fso         As Object
  Dim surucu        As Object
  Dim surucudekiToplamAlan As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive(fso.GetDriveName("C:\"))
  
  surucudekiToplamAlan = _
     UCase(surucu) & " Sürücüsünde Toplam Alan:" & Chr(13) & _
     vbCrLf & FormatNumber(surucu.TotalSize) & " Bytes"
  
  MsgBox surucudekiToplamAlan
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba