Sütunda Sıfıra Eşit Olan Değer Varsa Satırı Gizle - Microsoft Excel


A ve B sütunundaki değerlerin toplamını C sütununa döngü aracılığıyla yazdırır. Eğer bu toplamlardan sıfıra eşit olan değere denk gelirsek o satırın gizlenmesini sağlar.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

toplamları sıfıra eşit olan sayılar veri seti

Kod


Option Explicit

Sub ToplamlariSifiraEsitOlanDegerVarsaSatiriGizle()
  Dim i   As Long
  Dim sonuc As Range
  Dim sayac As Long
  
  sayac = 0
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Range("C" & i) = Range("A" & i) + Range("B" & i)
    Set sonuc = Range("C" & i)
    
    If (sonuc = 0) Then
      sonuc.EntireRow.Hidden = True
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  MsgBox _
    "İşlem tamamlandı." _
    & vbCrLf & _
    "Gizlenen toplam satır sayısı: " & _
    sayac, vbOKOnly + vbInformation, "Bilgi"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub ToplamlariSifiraEsitOlanDegerVarsaSatiriGizle()

  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i   As Long
  Dim sonuc As Range
  Dim sayac As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Gerekli değişkenlere atama yaptık.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü aracılığıyla C sütununa A ve B sütunundaki
  'değerlerin toplamını yazdırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Range("C" & i) = Range("A" & i) + Range("B" & i)
    Set sonuc = Range("C" & i)
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sıfıra eşit olan bir sonuç varsa
    'o satırı gizlemesini istiyoruz.
    '--------------------------------------------------
    If (sonuc = 0) Then
      sonuc.EntireRow.Hidden = True
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'İşlemin tamamlandığını ve kaç satırın
  'gizlendiğini bilgi mesajı olarak gösteriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox _
    "İşlem tamamlandı." _
    & vbCrLf & _
    "Gizlenen toplam satır sayısı: " & _
    sayac, vbOKOnly + vbInformation, "Bilgi"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba