Sütundaki Verileri Sırala - Microsoft Excel


Sort metodunu kullanarak büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama yapan makro kodunu inceleyelim.

Kod


Option Explicit

Sub SiralamaYap()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim siralanacakAlan As Range
  Dim hedefAlan    As Range
  Dim alanBasligi   As XlYesNoGuess
  Dim siralamaTuru  As XlSortOrder
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişken Atamaları
  '--------------------------------------------------
  Set siralanacakAlan = Range("A1:A20")
  Set hedefAlan = Range("A1")
  alanBasligi = xlNo
  siralamaTuru = xlDescending
  
  '--------------------------------------------------
  'Sıralama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  siralanacakAlan.Sort _
    key1:=hedefAlan, _
    Header:=alanBasligi, _
    order1:=siralamaTuru
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SiralamaYap()
  '--------------------------------------------------
  'Sıralama işleminin yapılacağı
  'alanı değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  Dim siralanacakAlan As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Sıralanmış verinin aktarılacağı
  'alanı değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  Dim hedefAlan    As Range
    
  '--------------------------------------------------
  'Sort metodu için Enum değişkeni tanımlıyoruz.
  'Bu Enum ile sıralanacak alanda bir başlık
  'olup olmadığını belirliyoruz. Bu bilgiye
  'göre tablonun en üstündeki satır sıralama
  'işlemine dahil ediliyor veya edilmiyor.
  '--------------------------------------------------
  Dim alanBasligi   As XlYesNoGuess
  
  '--------------------------------------------------
  'Sort metodu için Enum değişkeni tanımladık.
  'Bu da sıralamanın artan mu yoksa azalan mı
  'olacağını belirlemeye yarıyor.
  '--------------------------------------------------
  Dim siralamaTuru  As XlSortOrder
  
  '--------------------------------------------------
  'Sort metodunda kullanılacak verileri
  'atamalarını yaparak hazır hale getir.
  '--------------------------------------------------
  Set siralanacakAlan = Range("A1:A20")
  Set hedefAlan = Range("A1")
  alanBasligi = xlNo
  siralamaTuru = xlDescending
  
  '--------------------------------------------------
  'Sıralama işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  siralanacakAlan.Sort _
    key1:=hedefAlan, _
    Header:=alanBasligi, _
    order1:=siralamaTuru
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba