Türkçe Karakterleri Kullanarak Büyük Harfe Dönüştür - Microsoft Excel


Metni büyük harfe dönüştürürken Türkçe karakterleri de göz önünde bulunduran VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub TurkceKarakterleriKullanarakBuyukHarfeDonustur()
    Dim metin As String
    
    metin = UCase(Replace(Replace(Range("A1"), "i", "İ"), "ı", "I"))
    Range("B1") = metin
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba türkçe karakter işlemleri