Uzantı Listesine Göre Dosya Listele - Microsoft Excel


Bir klasördeki dosyaları verilen uzantı listesindeki uzantılara göre A sütununda listeliyor. Eğer dosyanın uzantısı uzantı listesindeki öğelerden birisiyle eşleşiyorsa listeye dahil ediliyor.

Kod


Sub UzantiListesineGoreDosyaListele()
  'Değişken Tanımlamaları
  Dim fso    As Object
  Dim klasor  As Object
  Dim yol    As String
  Dim uzantilar As Variant
  Dim dosya   As Object
  Dim j     As Integer
  Dim sayac   As Long
  
  
  'Listeye Dahil Edilecek Uzantılar
  uzantilar = Array(".xls", ".xlsx", ".xlsm", ".pdf", ".docx", _
           ".png", ".txt", ".jpg", ".rar", ".zip", _
           ".mp4", ".xml", ".json", ".sql", ".part")
           
  'Değişken Tanımlamaları
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  yol = "C:\"
  sayac = 1
  Set klasor = fso.Getfolder(yol)
  
  'Alan Temizleme İşlemi
  Range("A:A").Clear
  
  'Döngü İle Dosya Tespit İşlemi
  For Each dosya In klasor.Files
    For j = LBound(uzantilar) To UBound(uzantilar)
      If dosya.Name Like "*" & uzantilar(j) Then
        Range("A" & sayac) = dosya.Name
        sayac = sayac + 1
      End If
    Next
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Sub UzantiListesineGoreDosyaListele()
  'Değişken Tanımlamaları
  Dim fso    As Object
  Dim klasor  As Object
  Dim yol    As String
  Dim uzantilar As Variant
  Dim dosya   As Object
  Dim j     As Integer
  Dim sayac   As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeye Dahil Edilecek Uzantılar
  'Listelenmesini istediğimiz dosya uzantılarını
  'bir dizi üzerinde listeledik ve klasördeki
  'dosyaları kontrol ederken de yine bu
  'diziden faydalanacağız.
  '--------------------------------------------------
  uzantilar = Array(".xls", ".xlsx", ".xlsm", ".pdf", ".docx", _
           ".png", ".txt", ".jpg", ".rar", ".zip", ".mp4", _
           ".xml", ".json", ".sql", ".part")
           
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme için kullanılacak nesnemizi ayarlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasör yolunu tanımlıyoruz.
  'Siz de bu yolu ihtiyacınıza göre değiştirin.
  '--------------------------------------------------
  yol = "C:\"
  
  '--------------------------------------------------
  'A sütununa listeleme yaparken satır numarasını
  'belirlemek için kullanacağımız değişkeni ayarladık.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasör ayarlamasını yaptık.
  'Yukarıda oluşturduğumuz fso nesnesi ve yol
  'bilgisini ayarladıktan sonra klasör ayarını
  'yapabilir hale geldik.
  '--------------------------------------------------
  Set klasor = fso.Getfolder(yol)
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni bir listeleme işlemi başlamadan önce
  'A sütunundaki tüm verileri temizliyoruz.
  'Bu potansiyel bir karışıklığın önüne de
  'geçmek için önemli. Örneğin "sebzeler"
  'klasöründe 10 dosya var ve "meyveler"
  'klasöründe de 5 dosya var. Eğer siz
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü İle Dosya Tespit İşlemi
  'Klasördeki her dosya için işlem yapılacak.
  '--------------------------------------------------
  For Each dosya In klasor.Files
  
    '--------------------------------------------------
    'Her bir dosyayı dizideki bütün
    'uzantılar için kontrol et.
    '--------------------------------------------------
    For j = LBound(uzantilar) To UBound(uzantilar)
      
      '--------------------------------------------------
      'Eğer uzantıda eşleşme olursa işlem yap.
      '--------------------------------------------------
      If dosya.Name Like "*" & uzantilar(j) Then
        
        '--------------------------------------------------
        'Sıradaki boş alana dosyanın adını ekle.
        '--------------------------------------------------
        Range("A" & sayac) = dosya.Name
        
        '--------------------------------------------------
        'sayac değişkenini 1 artırdık.
        'Böylelikle döngü çalışmaya devam ettikçe
        'A sütununda sonraki boş satır seçilecek.
        '--------------------------------------------------
        sayac = sayac + 1
      End If
    Next
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba