Verilen Alanda Arama Yap Ve İlk Bulunanı Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Verilen alanda arama yapan ve ilk bulunanı mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandaAramaYapIlkBulunaniMesajOlarakGoster()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim aramaMetni   As String
  Dim bulunan    As String
  Dim bulunanSatirNo As String
  Dim bulunanAdres  As String
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '---------------------------------------
  aramaMetni = "ria"
  
  bulunan = Range("A1:C1000").Find(aramaMetni)
  bulunanSatirNo = Range("A1:C1000").Find(aramaMetni).Row
  bulunanAdres = Range("A1:C1000").Find(aramaMetni).Address
  
  '---------------------------------------
  'Sonucu göster.
  '---------------------------------------
  If bulunan = Empty Then
    MsgBox "Aranan metin verilen alanda bulunamadı."
  Else
    MsgBox bulunan _
        & vbCrLf & bulunanSatirNo _
        & vbCrLf & bulunanAdres
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba arama işlemleri