Verilen Alandaki En Büyük Ve En Küçük Değeri Bul - Microsoft Excel


Verilen alandaki en büyük ve en küçük değeri bulan ve bunu mesaj olarak ekranda gösteren alternatif bir makrodur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandakiEnBuyukVeEnKucukDegeriBul()
  Dim sonuc As String
  
  sonuc = _
    "En Küçük Değer: " _
    & CStr(WorksheetFunction.Min(Range("A1:Z100"))) _
    & vbCrLf _
    & "En Büyük Değer: " _
    & CStr(WorksheetFunction.Max(Range("A1:Z100")))

  MsgBox sonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba