Verilen Değerin Koleksiyonda Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Verilen değerin koleksiyonda olup olmadığını kontrol eden ve buna göre mantıksal bir sonuç döndüren VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function KoleksiyondaVarMi(koleksiyon As Object, aranan As String) As Boolean
  Dim nesne As Object
  
  On Error GoTo bulunamadi
  
  Set nesne = koleksiyon(aranan)
  KoleksiyondaVarMi = True
  
bulunamadi:
End Function

Sub OrnekKullanim()
    MsgBox KoleksiyondaVarMi(ActiveWorkbook.Names, "rapor")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri