Verilen Sayfaların Dışındaki Sayfaları Sil - Microsoft Excel


İlgili çalışma sayfalarının ismi girildiğinde bu çalışma sayfaları haricindeki diğer sayfaları silen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'---------------------------------------
'Çalışma kitabı kapatılırken işlem yap.
'---------------------------------------
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  VerilenSayfalarinDisindakiSayfalariSil
End Sub

'---------------------------------------
'Sayfa Silme Makrosu
'---------------------------------------
Sub VerilenSayfalarinDisindakiSayfalariSil()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i    As Integer
  Dim dizi  As Variant
  Dim sayfa  As Worksheet
  Dim kontrol As Boolean
  
  '---------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '---------------------------------------
  dizi = Array("veri", "rapor", "satis")
  kontrol = False
  
  '---------------------------------------
  'Her sayfayı kontrol et.
  '---------------------------------------
  For Each sayfa In ThisWorkbook.Sheets
    
    '---------------------------------------
    'Dizideki her sayfa ismi için işlem yap.
    '---------------------------------------
    For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
      
      '---------------------------------------
      'Eğer dizideki sayfa adı varsa kontrol
      'değişkeninin değerini True yap.
      '---------------------------------------
      If dizi(i) = sayfa.Name Then
        kontrol = True
      End If
    Next
    
    '---------------------------------------
    'Eğer "kontrol" değişkeninin değeri False ise
    'ilgili sayfa dizideki sayfa isimlerinden
    'hiçbiriyle eşleşmemiş demektir. Sayfayı sil.
    '
    'Eğer "kontrol" değişkeninin değeri True ise
    'bir şey yapma, kontrol edilecek yeni sayfa
    'için "kontrol" değişkeninin değerini yeniden
    'ayarla.
    '---------------------------------------
    If kontrol = False Then
      Application.DisplayAlerts = False
      
      sayfa.Delete
      
      Application.DisplayAlerts = True
    Else
      kontrol = False
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba workbook_beforeclose