Verinin Verilen Aralıkta Kaç Tane Olduğunu Say - Microsoft Excel


Verilen metnin, verilen aralıkta kaç adet olduğunu sayıp yazdıran VBA kodudur, kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function VerininVerilenAraliktaKacTaneOldugunuSay( _
  veri As String, aralik As Range) As Long
  
  Dim ara  As Range
  Dim say  As Integer
  Dim satir As Integer
  
  satir = 0
  
  For Each ara In aralik
    say = UBound(Split(ara, veri))
    
    If say > 0 Then
      satir = satir + 1
    End If
  Next ara
  
  VerininVerilenAraliktaKacTaneOldugunuSay = satir
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba sayma işlemleri