Web Sitesi Bağlantısı Aç - Microsoft Excel


Excel VBA üzerinden bir web sitesi bağlantısını açmak için ShellExecute kullanılan bir Sub yordam örneğidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'API tanımla.
'--------------------------------------------------
Private Declare Function ShellExecute _
  Lib "shell32.dll" _
    Alias "ShellExecuteA" ( _
      ByVal Hwnd As Long, _
      ByVal lpOperation As String, _
      ByVal lpFile As String, _
      ByVal lpParameters As String, _
      ByVal lpDirectory As String, _
      ByVal nShowCmd As Long) _
As Long

'--------------------------------------------------
'Tanımlanan API'ı kullanarak web sitesi aç.
'--------------------------------------------------
Sub WebSitesiBaglantisiAc()
  ShellExecute 0, _
  vbNullString, _
  "https://www.google.com", _
  vbNullString, _
  vbNullString, _
  vbNormalFocus
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba