Windows Kullanıcı Girişlerini Kaydet - Microsoft Excel


Çalışma kitabı açıldığında, çalışma kitabını açan Microsoft Windows kullanıcısının ismini ve açılış tarihini "Kullanıcı Girişleri" adlı bir sayfaya kaydeder. Sayfa yoksa oluşturduktan sonra kayıt işlemini yapar.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  KullaniciGirisiKaydet
End Sub

Sub KullaniciGirisiKaydet()
  Dim kontrol As Boolean
  Dim sayfa As Worksheet
  Dim sonDoluSatir As Long
  Dim bosSatir As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer yoksa sayfa oluştur, varsa seç.
  '--------------------------------------------------
  For Each sayfa In Worksheets
    If (sayfa.Name <> "Kullanıcı Girişleri") Then
      kontrol = False
    Else
      kontrol = True
    End If
  Next
  
  If (kontrol = True) Then
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "Kullanıcı Girişleri"
    
    ActiveSheet.Range("A1") = "Kullanıcı"
    ActiveSheet.Range("B1") = "Giriş Tarihi"
  Else
    Worksheets("Kullanıcı Girişleri").Select
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Kullanıcı girişini kaydet.
  '--------------------------------------------------
  sonDoluSatir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
  bosSatir = sonDoluSatir + 1
  
  Range("A" & bosSatir) = Application.UserName
  Range("B" & bosSatir) = DateTime.Now
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütunları yeniden boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").EntireColumn.AutoFit
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Auto_Open özel yordamıyla çalışma kitabı her
'açıldığında kullanıcı girişi bilgilerinin
'kaydedilmesini sağlıyoruz.
'--------------------------------------------------
Sub Auto_Open()
  KullaniciGirisiKaydet
End Sub

Sub KullaniciGirisiKaydet()
  '--------------------------------------------------
  'Kayıt işlemi "Kullanıcı Girişleri" isimli bir
  'sayfaya yapılacak. Bu sayfanın olup olmadığı
  'kontrol edildikten sonra elde edilen sonuç
  'bu değişkene aktarılıyor.
  Dim kontrol   As Boolean
  
  '--------------------------------------------------
  'Çalışma kitabındaki sayfaların isimlerini
  'döngü aracılığıyla dinamik olarak kontrol
  'etmek için değişken kullanılıyor. İlgili
  'çalışma sayfası, "sayfa" değişkenine
  'atanıyor, işlemler bu değişken üzerinden
  'yapılıyor.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayfa    As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  '"Kullanıcı Girişleri" sayfasındaki tabloda
  'son dolu satırı bulduktan sonra elde edilen
  'sonuç bu değişkene aktarılıyor.
  '
  '(Çalışma kitabını açan kullanıcının ismi ve
  'açılış tarihi olmak üzere iki sütunlu bir
  'tablo gibi düşünülebilir.)
  Dim sonDoluSatir As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Son dolu satırı bulduktan sonraki ilk boş satırı
  'da bu değişkene aktarılan sonuç üzerinden takip
  'ediyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Dim bosSatir   As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer yoksa sayfa oluştur, varsa seç.
  '--------------------------------------------------
  For Each sayfa In Worksheets
    If (sayfa.Name <> "Kullanıcı Girişleri") Then
      kontrol = False
    Else
      kontrol = True
    End If
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer kontrol mantıksal değişkenimizin değeri
  'True ise sayfa yok demektir, o halde istenilen
  'isimde bir çalışma sayfası oluştur.
  '--------------------------------------------------
  If (kontrol = True) Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Yeni bir çalışma sayfası oluştur.
    '--------------------------------------------------
    Sheets.Add
    
    '--------------------------------------------------
    'Oluşturulan çalışma sayfasına isim ver.
    '--------------------------------------------------
    ActiveSheet.Name = "Kullanıcı Girişleri"
    
    '--------------------------------------------------
    'Sütun başlıklarını gir.
    '--------------------------------------------------
    ActiveSheet.Range("A1") = "Kullanıcı"
    ActiveSheet.Range("B1") = "Giriş Tarihi"
  Else
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sayfa varsa o sayfayı seç.
    '--------------------------------------------------
    Worksheets("Kullanıcı Girişleri").Select
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  'Tabloda A sütunundaki en son dolu satırı bul.
  'Buradaki durum da şu: A sütunu da B sütunu da
  'doldurulduğundan dolayı iki sütunun da son dolu
  'satırı aynı satır değeri oluyor. Aynı işlemi
  'B sütunu için de yapsak olurdu.
  '--------------------------------------------------
  sonDoluSatir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer son dolu satırdan sonraki ilk satırı seçersek
  'tablonun sonundaki ilk boş satırı bulmuş oluruz.
  '--------------------------------------------------
  bosSatir = sonDoluSatir + 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Boş satıra yeni kullanıcı girişi
  'bilgilerini kaydet.
  '--------------------------------------------------
  Range("A" & bosSatir) = Application.UserName
  Range("B" & bosSatir) = DateTime.Now
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütunları yeniden boyutlandır.
  'Böylelikle olası taşmalar düzeltilmiş olacak
  've verilerin okunması ile ilgili olası
  'problemler ortadan kaldırılmış olacak.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:B").EntireColumn.AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba