Windows Üzerinde Kayıtlı Kullanıcının Adını Öğren - Microsoft Excel


Windows işletim sistemi üzerinde kayıtlı olan kullanıcının isim bilgisini getirmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" _
  Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, _
  nSize As Long) As Long

Sub WindowsKayitliKullaniciAdiniOgren()
  Dim Buffer As String * 100
  Dim BuffLen As Long
  BuffLen = 100
  GetUserName Buffer, BuffLen
  MsgBox Left(Buffer, BuffLen - 1)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba api işlemleri