Yazı Tiplerini Listele - Microsoft Excel


Windows/Fonts klasöründe bulunan yazı tiplerini A sütununa listeler. Listeleme esnasında hücrenin yazı tipi de hücrenin içinde yazan yazı tipiyle aynı olur.

Kod


Option Explicit

Sub YaziTipleriniListele()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim yaziTipleri As Variant
  Dim x      As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere atama yap.
  '--------------------------------------------------
  x = 1
  Set yaziTipleri = Application.CommandBars.FindControl(ID:=1728)
  
  
  On Error Resume Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Yazı tiplerini biçimlendirerek listele.
  '--------------------------------------------------
  Do
    Cells(x + 1, 1) = yaziTipleri.List(x)
    Cells(x + 1, 1).Font.Name = yaziTipleri.List(x)

    If Err Then Exit Do
    x = x + 1
  Loop
  
  On Error GoTo 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Tablo başlığını ve biçim ayarlarını yap.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1") = "Yazı Tipleri Listesi " & "(" & x - 1 & ")"
  
  With Range("A1")
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .Font.Name = "Arial"
    .Font.FontStyle = "Bold"
    .Font.Size = 10
    .Font.ColorIndex = 5
    .Interior.ColorIndex = 15
  End With
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütun genişliğini ayarla ve değişkenleri temizle.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
  
  Set yaziTipleri = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri