Yorum Olan Hücrelerdeki Yorumların Yazı Stilini Değiştir - Microsoft Excel


Yorum olan hücreleri tespit eden ve bu hücrelerdeki yorumların yazı stilini değiştirmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub YorumOlanHucrelerdekiYorumlarinYaziStiliniDegistir()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In Cells.SpecialCells(xlCellTypeComments)
    With hucre.Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font
      .Size = 10
      .Bold = True
    End With
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri microsoft excel vba yorum işlemleri